ระบบนี้สามารถใช้ได้ดีกับ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป
และปรับจอภาพเป็น ขนาด 800x600 pixel ตัวอักษรขนาดเล็ก